தை பிறந்தது !


வணக்கம் நண்பர்களே…

தாமதமான பொங்கல் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளுடன்  சிறு வரிகள் பகிர ஆசை !

தை பிறக்க ..
கரும்புண்ண
காளையடக்க
பொங்கும் இன்பம் !

பிறக்கும் புதுநாட்கள்
என்றும் இனிப்புடன் – தித்திக்கும் அடிக்கரும்பு !
தித்திக்கும் புது அனுபவங்களே !

கரும்பு

Advertisements

மனதின் தீப ஒளி


அன்பு வணக்கங்கள் நண்பர்களுக்கு,

   தீபாவளி முன்னிட்டு முயன்ற எழுத்து கோர்வை. கருத்துக்கள் இருந்தால் தாராளமாக கூறலாம்.

கோவிலின் கோபுரத்தில் சின்ன சின்ன நட்சத்திரங்கள்
வீட்டு மாடங்களில் வண்ணமிகு தீப ஒளிகள்…
வீதியெங்கும் மத்தாப்பு வாசனையாம்
திருநாளின் வருகைக்கு புத்தாடை போஜனங்களாம்…..

Continue reading

National Salute !


Happy Independence Day Frnds,

I salute for our co brothers and sisters (army frnds) and enter into my post. Here i came to tell about a short history of out “Tricolor Flag” .Im proud to share my small thing i know about our flag. Every Flag defines about free nation .Our tricolor flag is commonly known as Tiranga defines the tricolor Saffron ,white ,green .Our flag was designed by Pingali Venkayya from Machilipatnam(1916).

Let us go with our Flag history..

Our First flag was hoisted on August 7,1906 in Kolkata (Bagan Square) .Flag has the color of red,yellow,green.

First flag

First flag

Second flag was hoisted in 1907 in Paris by Madame Cama .Flag holds tricolor orange,yellow, green with sun and moon at bottom(green) with a hindi writeup.

Second Flag

Second Flag

Third flag was hoisted in 1917 during the Home rule Movement by Dr.Annie Besant and Lokmanya Tilak.Flag contains red(5) and green(4) stripes and seven stars positioned like saptarishi structure .The pole end contain white crescent and star in one cornerand top end has Union Jack.

Third Flag

Third Flag

Fourth flag was done in 1921(VijayaWada) by an youth and he took the flag to Gandhiji .Flag contains two colors red and green specifying to two communities with white strip specifying other communities.The Spinning wheel represented the progress of Nation.

Fourth Flag

Fourth Flag

Fifth flag was hoisted adopted in 1931.This flag is just similar to now “tricolor” flag with (top)saffron,white and green and Gandhiji’s spinning wheel at center .

Fifth Flag

Fifth Flag

The Final flag we have is our tricolor flag with Dharma Charkha in place of the spinning wheel as the emblem on the flag.Tiranga was hoisted on July 22, 1947 in free India. The colours and their significance remained the same.As we all know Flag contains

  • Saffron – speaks about courage and sacrifice
  • White – speaks peace and truth
  • Green – Fertility
  • DharmaChakra– wheel of the law
  • 24 spokes in wheel– 24hrs in a day
  • blue spokes– Ocean and Sky
Sixth flag -Tiranga

Sixth flag -Tiranga

Its unfair to conclude without telling Quote from a freedom fighter .I like MahaKavi SubramaNiya Bharathiyar . Not only his words spoked about freedom but his breathe spoked the freedom.One of his poem i woul like to share.

விடுதலை! விடுதலை! விடுதலை!
பறைய ருக்கும் இங்கு தீயர்
புலைய ருக்கும் விடுதலை
பரவ ரோடு குறவருக்கும்
மறவ ருக்கும் விடுதலை!
திறமை கொண்டதீமை யற்ற
தொழில் புரங்ந்து யாவரும்
தேர்ந்த கல்வி ஞானம் எய்தி
வாழ்வம் இந்த நாட்டிலே.

இப்பாடலுடன் நம் விடுதலை அடைத்தோம் என்பதை மார் நிமிர்த்தி பெருமிதத்துடன் சொல்கிறேன்.இனிய சுதந்திரதின நல்வாழ்த்துகள் நண்பர்களே !

நம்நாடு நம் கலாச்சாரம் !

நம்நாடு நம் கலாச்சாரம் !

14504706-kid-singing-indian-song

Seasons of India ! ! !


 

Indian is large country. It extends over an area of several thousand square miles. Its climate differs from state to state. The season in the South are different from those in the North. But there are four main seasons that are common to the whole of India. They are the summer, the rainy season, the winter, and the spring.

 

 

Summer

The summer season brings from the month of April and lasts upto end of June. The sun shines at its brightest and there is intense heat. People perspire all over. In the day, hot winds, called ‘loo’, blow and many dies of heat stoke. People like to wear their white clothes. Kurhas of mulmul are the popular stuffs of clothing in this season. While at home, people like to remain half-naked. Punkhas are used by all. The well-to-do use electricity fans and air-conditioners cool their rooms. The season is a lazy one. People do not like to work. Hence all schools and colleges are closed during these months. Melons, Water-melons, cucumber, etc; are the special fruits of the season.

 

 

Rainy

The rains are most welcome after the intense heat and dryness of the summer months. Usually, the monsoon arrives in the last week of June or the beginning of July and the rainy season lasts upto the end of September. The people heave a sigh of relief as the rainy season beings and the first showers fall. The timely arrival of rains is most essential for an agriculture country like India, where the success or failure of crops depends upon rains. The rain washes down all dust from trees and plants and all nature appears green and beautiful.

It is a pleasant to take long walks or to go out on picnics. During the Sawan months, ladies like to swing on the ‘Jhulas’. The melodious Sawn songs can be heard coming out of every house during the month. Sometimes, when the rains are heavy, there are floods in the rivers of the country, causing much death and destruction. The mango, the King of fruits, is the special fruit of this season. Mangoes of different varieties can be seen hanging in large numbers from the branches of trees. Young and old, rich and poor, all like to enjoy the fruit. It is also popular with foreigners and large quantities of it are exported.

 

 

Winter

The rainy season is followed by the winter season. This lasts from October to January. This is the healthiest part of the year. Digestion is good during these months and people feel active and like to work. Woolen clothes, suits, pullovers, etc are used to keep off the cold. The people like to bask in the sun in the day and to warm themselves by the fire in the evenings and nights. Those who can afford, use electric heaters to heat their rooms. This is the season of plenty. A large number of vegetables, and fruits grow in abundance and even the poor can eat them s they are cheap. The winter is very good for tours. Educational tours are taken out in large numbers even to the distant parts of the country. People also like to go out for sight seeing. A large number of foreigners visit our country during the winter months. Dry fruits, ‘raivri’ and ‘guzzuk’ are the delicacies special to this season.

 

 

Spring Season

The spring, the golden season, in whose praise so much has been written, comes after the winter. It beings with the “Basant Panchimi”, early in February and continues upto the end of March. It is the season when all the trees are all clothed with new and bright leaves. It is green everywhere. It is neither too hot nor too cold.

People enjoy going out on picnic. Spring is a season of reveling and merry-making. The spring revels a climax during the Holi festival in March. There is nothing but colors everywhere. People rub ‘gulal’ on each other’s face. Colored water is also freely sprinkled. The farmers are happy because of their crops are ripe and they would soon reap the reward of their months of long labour.


 

Such are the different seasons of India. Each one of them has its own merits and demerits. The poor suffer in very season, while the rich can enjoy themselves and be comfortable even in worst one. They can enjoy the pleasures of summer in the winter and those of winter in the summer. They do not know what hardship is to go out and work in the summer ‘loo’ or to remain scantily clothed in the winter months. In the rainy seasons, they do not have to experience the difficulties and miseries of the poor who lives in Kuchcha mud Cottages.