நாம் சிரிக்கும் நாளே திருநாள் :-)


சின்ன சின்ன சிரிப்பு, சீனி மாத்தாப்பு சிரிப்பு !
மின்னும் வண்ண சிரிப்பு, முகத்தில் மலரும் சிரிப்பு !

மழலை கொண்ட சிரிப்பு, இறைவன் கொண்ட உருவம் !
மழைத் தூரலின் சிரிப்பு, புவியின் புனித கருவம் !
தென்றலின் மென்மை சிரிப்பு, மனதை நனைக்கும் ஈரம் !
மொட்டின் மலர்ந்த சிரிப்பு, மெட்டின் அழகு தீரம் !

அன்னையின் அன்பு சிரிப்பு, அமைதி அணைப்பு அருமை !
மலரின் மெல்லிய சிரிப்பு, மனதின் மயங்கு குளுமை !

தந்தை கொண்ட சிரிப்பு, நம்பிக்கை நம்மை ஏற்றும் !
நம்பிக்கை கொண்ட சிரிப்பு, நல்லது நடக்கும் மாற்றம் !
அனல் ஆணவச் சிரிப்பு, தம்வீரம் அழிவின் அசதி !
கர்வம் கூடா சிரிப்பு, கம்பீரம் கொஞ்சும் அலாதி !

மலர்போல் சிரிப்போம், வானவில்லாக ஓவியமாவோம்…
வஞ்சம் இல்லாமல் சிரிப்போம், மத்தாப்பாக வண்ணம் பூப்போம்…
சிரிப்பின் சின்ன பூக்கள், முகத்தின் பூந்தோட்டமே !

திங்கள் தோறும் திருநாள்
புன்னகைக் கொண்ட பெருநாள்
நகைப்பின் அணியணிந்து
நயமுடன் பணிவோம் !
நலமுடன் வாழ்வோம் !

சிரிப்பு - மருந்து :-)

சிரிப்பு – மருந்து 🙂

Advertisements