நன்றி மெசேஜ் ! – அடுத்த முதல் அடி …


என்னடா தங்லீஷ்ல எழுதுறேன் பாக்குறீங்களா நன்றிகள் கூற மொழி தடையல்ல என்பது என் கருத்து !

இத்தளம் இன்றுடன் பிறந்து ஒரு வருடம் ஆகிவிட்டது .  உருப்புடியா எழுதுனேனா தெரில ஆனா ஊக்குவித்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் என் நன்றி . முக்கியமா  நண்பர்களான தமிழ் , ஓஜஸ் ,குழலினிஅவர்களுக்கு என் முதல் நன்றி . என்னாலையும் எழுத முடியும் என்ற கருத்தை எனக்குள் துளிர்விட காரணமாய் இருந்தவர்கள் அவர்களே ! நன்றி நண்பர்களே . மேலும் இத்தளத்தில் நிரம்ப எழுத ஆயுத்த ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டும் இருக்கிறது .இத்தளத்தின் மூலம் ரஞ்சனி மாமி அவர்களில் நட்பு கிட்டியது மகிழிச்சியே..இன்னும் நிறையா நண்பர்கள் கிடைத்துள்ளனர் , அதில் இவரும் ஒருவர் மூஷிவ்.

“AMSGGM”க்கான  பெயர் காரணம்

beautiful_raindrops-1600x900

தளத்தில் மொத்தம்

  • 37 பதிவுகள் ,இதனை தவிர்த்து.
  • 43 பிரிவுகள்.
  • 5 பக்கங்கள்.
  • இன்றுடன் 2000 பார்வைகளும் தாண்டிவிட்டது.

மேலும் மெசேஜ் தளத்தின் பிற பக்கங்கள் இதோ

மேலும் என் பிற தளத்தின் இணைப்புகள்

மிகவும் பிடித்த பதிவுகளாக…

மேலும் எழுதவே விருப்பம் …அனைத்து நல்உள்ளங்களுக்கும் என் நன்றி !
எனக்கு பிடித்த பாரதி கவியுடன் இரண்டாம் ஆண்டினுள் நுழைகிறேன்.

உறுதி வேண்டும் !

மனதில் உறுதி வேண்டும்,

வாக்கினி லேயினிமை வேண்டும்,

நினைவு நல்லது வேண்டும்,

நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும்,

கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்,

கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும்,

தனமும் இன்பமும் வேண்டும்,

தரணியிலே பெருமை வேண்டும்,

கண் திறந்திட வேண்டும்,

காரியத்தி லுறுதி வேண்டும்,

பெண் விடுதலை வேண்டும்,

பெரிய கடவும் காக்க வேண்டும்,

மண் பயனுற வேண்டும்,

வானகமிங்கு தென்பட வேண்டும்,

உண்மை நின்றிட வேண்டும்.

ஓம் ஓம் ஓம் ஓம்.

நன்றி மெசேஜுடன் …
உங்கள் தோழி.

beautiful_spring_flowers-wallpaper-2560x1440

Advertisements

Clarity Gives Focus,Treat with care. ! ! !


ReEvaluate your life regularly to get clarity on what’s happening in your life.

We face unexpected challenges and at such moments instead of getting bogged down by the pressure let us ask ourselves these questions.
 

# What am I going to do about it?

If you say your going to do something, DO IT! todo

If you say your going to be somewhere, BE THERE!

If you say you feel something,MEAN IT!

If you CAN’T, WON’T, and DON’T, then don’t LIE. It’s better to tell people the truth up front.


 

# What can I learn from this experience?disc

Success seems to be connected with the action.Success people keep moving on their way.They make mistakes but don’t Quit.

“Experience teaches slowly, and at the cost of mistakes.”-James A. Froude

 

# How can I avoid this happening again?
Our experiences in life will expose our good and bad spots and when we polish the rough spots our life will shine like a diamond.Do it with passion or not at all…

avoid

first we have seen the steps to get the focused mind here we are going to have……….Treat with care

You are the most important person in your life and only you can take care of your mind, body and spirit.

Listen to your body’s needs-eat well and exercise regularly.Make yourself free from un-wanted  problems.Make your self sure that your mind is free.Never give up your things for someone else,it may spoil your mind set even may change your things. Have varied interests to keep your mind energized. Let your spirit become calm with daily meditations.2AA82425D9F52A7FD0592320BFF6D5

Take care of your relationships as they make your life worthwhile. Be a good listener to appreciate their thoughts and opinions.

Value their presence and express your appreciation.Keep yourself true to you and never change your reality.

This may helps in getting some focused mind to clarify the things your needs,non-needs, and your thoughts.

 

life

Secrets of life ! ! ! !


In this  post, I want to reveal some rare things which could be remembered forever in your life so that you may find easy go get fit to the challengable world .I also revealed some quotes which could be rare …………………………..

Clarity Gives Focus:
Reevaluate your life regularly to get clarity on what’s happening in your life.

We face unexpected challenges and at such moments instead of getting bogged down by the pressure let us ask ourselves these questions.

What am I going to do about it?
What can I learn from this experience?
How can I avoid this happening again?

Our experiences in life will expose our good and bad spots and when we polish the rough spots our life will shine like a diamond.

Forgive and Forget:

Don’t have expectations of yourself or others to be perfect.

Forgive yourself when you make mistakes or don’t live up to your expectations of being perfect.

Forgive and forget others mistakes too.

Throw away resentments as they have the power to spoil your mind and life

Treat with care

You are the most important person in your life and only you can take care of your mind, body and spirit.

Listen to your body’s needs-eat well and exercise regularly. Have varied interests to keep your mind energized. Let your spirit become calm with daily meditations.

Take care of your relationships as they make your life worthwhile. Be a good listener to appreciate their thoughts and opinions.

Value their presence and express your appreciation.

The most my Lovable 3 words:

It’s My Choice

It’s my choice – these 3 words hold much value and is worth remembering when we need to take a decision!

It’s My Choice to learn from my failures or blame for the failure
It’s My Choice to move on or stay stuck in bad situation
It’s My Choice to bear with pain or take action to feel better
It’s My Choice to express my views or just keep quiet
It’s My Choice to count my blessings or count my misfortunes

All our decisions and reactions are our choices and it is with our choices that we create our life.

 Another almost all peoples lovable 3 words:

Nothing Is Impossible

“Nothing Is Impossible” is an attitude that will help us excel in whatever we do.

We can achieve our Goals and dreams with this attitude of believing NOTHING IS IMPOSSIBLE

Famous 4 Word Quotes:

“What’s done is done.”
~ William Shakespeare ~

“This too, shall pass.”
~ Bible ~

“Courage doesn’t always roar.”
~ Mary Anne Radmacher ~

“Nothing endures but change.”
~ Heraclitus ~

“No Feeling is final”
~ Rainer Marie Rilke ~

“You are your choices.”
~ Seneca ~

4 Word Sayings:

“Whatever happens, take responsibility.”
~Tony Robbins ~

“Dance lightly with life.”
~ Jonathan Lockwood Huie ~

“Earth laughs in flowers.”
~ Ralph Waldo Emerson ~

“Happiness Is A Choice.”
~ Barry Neil Kaufman ~

Four Word Inspirational Quotes:

“Creativity Is Like Electricity”
~ Maya Angelou ~

“Happiness depends upon ourselves”
~ Aristotle ~

“Nothing recedes like success.”
~ Walter Winchell ~

“Success can’t be forced.”
~ Loretta Young ~

“Be Curious,not judgemental”
~ Walt Whitman ~

“Nature is my medicine.”
~ Sara Moss-Wolfe ~

Four Worded Quotes:

“In Dreams Begin Responsibilities.”
~ Delmore Schwartz ~

“Aim for the highest.”
~ Andrew Carnegie ~

“Beginnings are always messy”
~ John Galsworth ~

“Talent works, genius creates.”
~ Robert Schumann ~

“Wisdom begins in wonder.”
~ Socrates ~

“A mother’s love liberates.”
~ Maya Angelou ~

5 Word Inspirational Quotes:

We are what we think.
~ Buddha ~

Powerful Dreams Inspire Powerful Action.
~Jonathan Lockwood Huie ~

I think therefore I am.
~ Rene Descartes ~

All limitations are self imposed.
~ Oliver Wendell Holmes ~

Imagination is greater than detail.
~ Albert Einstein ~

“Success is yours” when you….

“Remember the past, plan for the future, but live for today, because yesterday is gone and tomorrow may never come.”
~ Luke ~

A Message in just 3 words…
“Remember to Live!”
~ Goethe ~

“There is always a way-if you’re committed. ”
~ Anthony Robbins ~

3 words to describe your success…

“Inches make champions.”
~Vince Lombardi ~

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.”
~ Unknown ~

Three words that remind you to do this…
“Seize the day!”
~ Horace ~

Thus i may conclude by saying success  is the word which could not be replaced by any other word .I may not be correct in all you may have your suggetions so that i may correct it.

– your friend